АГДАМ II

Чийрэг, хүдэр, хүчтэй: агдам том [хоршоо] (хүдэр том).

Ижил үг:

АГДАМ I

АГДАМ III