БОЛЦГО :

болцго болцго хийх (болцгор юмны байн байн хөдлөх нь).