БОЛЦОС :

болцос болцос хийх (болцгор юмны байн байн хөдлөх).