БОЛЦГОРДОХ

Хэтэрхий болцгор болох, болцгорын учир зохисгүйдэх.