БОЛЦОЛЗОХ

Болцгор, бомбогор юмны болцос болцос хөдлөх.