АГДАМ I

Сэтгэл санаа тайван, үнэнч, найдвартай: агдам сэтгэл (үнэнч сэтгэл).

Ижил үг:

АГДАМ II

АГДАМ III