ШАРНАЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шогнойх: хамар нь шарнайх (хамар нь шогнойх).