ТИЙГЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тэгэх: тийгэж хийх (тэгж хийх).