СӨӨЛШӨӨХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бахархах, хавархах: хөөлшөөж өөгшөөх (хавархаж өөгшөөх).