ЦУРГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Туранхай, эцэнхий, ягир: цургар морь (туранхай морь).