СЭЭНДЭР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Нарийн өрөм: сээндрээр өрөмдөх (нарийн өрмөөр