ӨЛТӨГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Өгөөмөр, өглөгч: өлтөг хүн (өгөөмөр хүн) - Өлтөг хүн өөртөө хоосон. дэлгэрэнгүй...