САВЧИН
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Садар самуун, завхай эм.