ЯЗГУУРТАЙ

Язгуур сайтай, үндэстэй, сурвалжтай: язгууртай айлын хүүхэд (сурвалжит, язгууртан айлын хүүхэд).