ЯЗГУУРЛАХ

Үндэс язгуур, үүсэл, адил төстэй байдлаар нь ангилах, хуваах.