ЯЗГАНУУЛАХ

Олон жижиг юмыг үймэлдүүлэн хөдөлгөх, шазгануулах.