тогтож ядах
байж суух газраа олохгүй байх, тэсэж ядах