ЯДАР

Тамир тэнхээ муутай: ядар дорой [хоршоо] (тамир муу, дорой байдалтай), ядар зүдэр дэлгэрэнгүй...

ядар дорой тамир муу, дорой байдалтай
ядар зүдэр тэнхээ муу, зүдэрсэн байдалтай