ЯДАРШГҮЙ

1. Ядрал, зүдрэл үгүй;


2. Ядрах зүдрэх шинж байдалгүй, эцэж цуцахыг мэдэхгүй: ядаршгүй хүн (ядарсан шинжгүй хүн).