ЯГЦ

Маш нягт, чигжүү, их чихэж дүүрсэн байдал: ягц чигжүү (маш их чихэж дүүрсэн), ягц чихэлдсэн дэлгэрэнгүй... (маш их чихцэлдэж дүүрсэн олон хүн).