ЯГШИХ

1. Юмыг огт задарч бутрахгүй болтол баглах, боох, хүлэх: ягштал боох (ачаа барааг маш чанга дэлгэрэнгүй...


2. Ажил үйлд огт хэлбэрэлтгүй, бат тууштай, туйлбартай байх: ягштал баримтлах (ажил үйл, аж амьдралдаа ямар нэг үзлийг хэлбэрэлтгүй дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Юмыг хэлэлцэн яв цав тохирох: ягштал хэлэлцэх (сайтар хэлэлцэх, яв цав тохиролцох);
4. [шилжсэн] Үхширтэл баримтлах, этгээдлэх.

ягштал боох ачаа барааг маш чанга боох
ягштал хадах бат бэх хадах
янштал чангалах ачаа барааг ер задрахгүй болтол баглаж чангалах
ягштал баримтлах ажил үйл, аж амьдралдаа ямар нэг үзлийг хэлбэрэлтгүй баримтлах
ягштал биелүүлэх үүрэг даалгаврыг яг таг, хэлбэрэлтгүй гүйцэтгэх
ягштал мэдэх маш сайн мэдэх
ягшиж мэдүүлэх хэлбэрэлтгүй мэдүүлэх
ягштал хэлэлцэх сайтар хэлэлцэх, яв цав тохиролцох