ЯГШМАЛ

Хуучныг баримталсан, хоцрогдсон: ягшмал үзэл (хуучныг баримталсан үзэл).