ЯВ I

Үг хэлж чадахгүй болсон зэмдэг, хэлгий: яв хүн (хэлгий хүн).

Ижил үг:

ЯВ II:

ЯВ III:

ЯВ IV