ЯАРАЛТАЙ

Яарвал зохилтой, бачим тулгам, яарал бүхий - Би яаралтай хот орох хэрэгтэй байна гэж гуйв. дэлгэрэнгүй... яаралтай ажил (хойшлуулшгүй, яарал бүхий ажил), яаралтай мэдээ (яарвал зохилтой, хурдан шуурхай эзэнд нь хүргэх мэдээ), яаралтай хэрэг (яарвал зохилтой хэрэг), бачим яаралтай [хоршоо] (давчуу яаруу).

яаралтай ажил хойшлуулшгүй, яарал бүхий ажил
яаралтай мэдээ яарвал зохилтой, хурдан шуурхай эзэнд нь хүргэх мэдээ
яаралтай хэрэг яарвал зохилтой хэрэг
бачим яаралтай давчуу яаруу