ЮҮТГЭЛ

1. Юүтгэх үйлийн нэр: юүтгэлд өртөх (хөнөөлд өртөх);


2. Мал, амьтныг хиаруулсан халдварт өвчин; эпизооти;
3. [яриа] Егүүтгэл.