Я

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн гучин тав дахь үсэг.