ЮҮРЭХ

Үйрэх, эвдэрч бутрах: юүртэл цохих (юмыг үйртэл, яйртал цохих), цонхны шил юүрэх дэлгэрэнгүй...

юүртэл цохих юмыг үйртэл, яйртал цохих
цонхны шил юүрэх цонхны шил үйрэх, хэмхрэх
яс юүрэх яс хэмхэрч гэмтэх
юүрэх яйрах

эвдэрч бутрах

угаадас юүрэх хайр хишиг даахгүй омгорхох