эрхтэн махбод
тухайн бодгалийн төрсөн жилийг түүний жил, төрсөн жилийн махбодыг тэр жилийн эрхтэн махбод гэдэг