ЭРҮҮДЭХ I

Эрүүнээс барих, эрүүгээ чилтэл үглэх.

Ижил үг:

ЭРҮҮДЭХ II