ЭРҮҮДЭХ II
/ хуучирсан /

Хэрэг үйлдэгчдэд өчиг мэдүүлгийг тулган байцаах: хэрэгтэнг эрүүдэх (хэрэг үйлдсэн хүнд ял дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЭРҮҮДЭХ I