ЭРГЭЛТ

1. Эргэх үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Орчих тойрох хөдөлгөөн;
3. Буцалт эгэлт;
4. Юмсын өөрчлөгдөх үзэгдэл: дөрвөн цагийн эргэлт (дөрвөн улирал ээлжлэн солигдох үзэгдэл) - Дөрвөн цагийн эргэлтийг ажиг ч үгүй дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., усны эргэлт (ус, үүл, хур тунадас);

5. Эргэн очих, уулзах нь: эргэлт оруулах (эмнэлэгт байгаа эсвэл хоригдож буй хүнтэй биеэр уулзах).

дөрвөн цагийн эргэлт дөрвөн улирал ээлжлэн солигдох үзэгдэл
усны эргэлт ус, үүл, хур тунадас
эргэлт оруулах эмнэлэгт байгаа эсвэл хоригдож буй хүнтэй биеэр уулзах