эргэлт оруулах
эмнэлэгт байгаа эсвэл хоригдож буй хүнтэй биеэр уулзах