дөрвөн цагийн эргэлт
дөрвөн улирал ээлжлэн солигдох үзэгдэл