ЭРВЭЙ
/ хуучирсан /

Найман тохой буюу эр хүний хөлийн улнаас өргөсөн гарын хурууны үзүүр хүртэлх хэмжээ, эр биет;


2. Нэг алд уртын хэмжээ.