эр үг
/ хэл шинжлэл /
а. Эр эгшиг орж бүтсэн үг; б. Эр хүйст хамаарагдах үгс