ЭЛБЭГЖИХ

Их болох, олон тоотой болох: бараа элбэгжих (эд бараа ихтэй болох, ихээр нэмэгдэх) - Хээр талаар дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.