ЭЗЭГТЭЙ

Эзэн эмэгтэй: гэрийн эзэгтэй (айлын эзэн эмэгтэй) - Гэрийн эзэн эзэгтэйн уран гартайг гэрчлэх дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан.