ЭЗЭМДҮҮЛЭХ

Юмыг эрхэнд бүрэн оруулах: бодолдоо эзэмдүүлэх (бодож санасан зүйлдээ автагдах) - Санашгүй нэг дэлгэрэнгүй... Б.Чойндон. Галбын говьд.