Э

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн гучин гурав дахь үсэг.