ЭВГҮЙТЭХ

1. Хүмүүс эвгүй, тохиромжгүй, нийцгүй болох;


2. Бие сэтгэл тааламжгүй болох: бие эвгүйтэх (ямар нэг зүйлээс болж бие махбод хямрах).