ШАРАМДАГЛАХ

Ишинд нь шарамдаг боож, галд хуйхлах: шарамдагласан зэв (ишинд нь шарамдаг боож галд улайсгасан дэлгэрэнгүй...