ШАРАГДАХ

Шаруулах, хайруулах, ээгдэх: галд шарагдах (галд хэт халах) - Хөөргийн галд шарагдан алх дөш дэлгэрэнгүй.... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., гүйцэд шарагдах ~ болтол шарагдах (хоол унд бүрэн хайрагдах), наранд шарагдах (наранд хэт халах, наранд борлох) - Наранд шарагдсан монгол хүн, дэлхий дахинд дурсагдана. Д.Нацагдорж. Ертөнцийн гурван гайхамшиг.

галд шарагдах галд хэт халах
гүйцэд шарагдах ~ болтол шарагдах хоол унд бүрэн хайрагдах
наранд шарагдах наранд хэт халах, наранд борлох