ШАНТАЙХ

1. Шантгар, шонтгор болох: хамар нь шантайх (хамар нь шантгар болох):


2. Хамраа атируулан ярдайх:
3. [шилжсэн] Хилэгнэн их зан гаргах.