ШАНТАРХАЙ

Шантрамтгай - Чи зориг шантархай юм. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.