ШАНТГАР

1. Хүн, амьтны хамар, хошуу суунги нь: шантгар хамартай (суунги хамар) - Лувсандоржийн дэлдэн дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал:


2. Ээтэн, еэтгэр хэлбэртэй: шантгар хамартай гутал (ээтэн хоншоортой гутал) - Шалныхаа өрний шантгар ирмэг дээр хөлөө тавив. дэлгэрэнгүй...
шантгар хамартай суунги хамар
шантгар хамартай гутал ээтэн хоншоортой гутал