ШАНТГАНУУЛАХ

Шантгар юмыг үргэлжлүүлэн хөдөлгөх: хамраа шантгануулах (хамраа шантайлгах).