ШАЛТАХ

Аливаа юмнаас бултахын тул бач бааш гаргах; баширлах, бачлах.