голын ус шаагин урсах
голын ус шуугих чимээ гарган хүчтэй урсах