ШААЛАЙЛГАХ

Хувцас зэрэг зүйлийг элбэгдүүлэх, томдуулах: дээлээ шаалайлгах (дээлээ томдуулах, элбэгдүүлж дэлгэрэнгүй...