ШААЛГАР

1. Богино, бүдүүн биетэй: шаалгар биетэй (намхан, бүдүүн биетэй), шаалгар хөлтэй дэлгэрэнгүй...


2. Хувцас хунарын томдсон байдал: шаалгар өмдтэй хүн (томдсон өмдтэй хүн).

шаалгар биетэй намхан, бүдүүн биетэй
шаалгар хөлтэй охор бөгөөд бүдүүн хөлтэй
шаалгар өмдтэй хүн томдсон өмдтэй хүн